1 2 3 4 5
ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาจุลชีววิทยา : Welcome to Department of Microbiology
ข่าวประชาสัมพันธ์

> บัณฑิตวิทยา จัดอบรม MU GRAD TEST Preparation เรียน 22-26 ม.ค. 2561 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์
> กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
> TOEFL ITP English Proficiency Examination
> กำหนดการเรียนการสอน-อบรมภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจเข้าศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่1 สมัครผ่านระบบ Online Admission

หลักสูตรที่เปิด
     : ระดับปริญญาโท
     : ระดับปริญญาเอก
กำหนดการรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

งานบริการวิชาการ (Laboratory service)

บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 : ตัวอย่างอากาศ
 : น้ำหล่อเย็น (Cooling tower)
 : อาหาร น้ำ กากตะกอน และสิ่งส่งตรวจอื่นๆ

รายการตรวจวิเคราะห์ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่าง


ทุนการศึกษา

-> ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัต
-> การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)
-> ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงาน
ทางวิชาการภายในประเทศ

-> ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไป เสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
-> โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantship)
-> การให้ทุนสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
-> โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
-> การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการ
ศึกษาดีเยี่ยม (Deans List)

-> แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน/ รางวัล

นักศึกษาปัจจุบัน

> ระดับปริญญาโท
> ระดับปริญญาเอก
ปฏิทินการศึกษา
e-registration
แบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์ (e-Form: Thesis)
แบบฟอร์มงานบริหารเครื่องมือกลาง

ภาพข่าวกิจกรรมภาควิชาฯ

ทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2560
สวัสดีปีใหม่แด่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณ
กิจกรรมเรียนรู้ภาควิชาจุลชีววิทยา (Knowledge management: KM)