1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประวัติภาควิชาจุลชีววิทยา :
      ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มดำเนินการปีเดียวกันกับการตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ในปี พ.ศ. 2491 ที่ทำงานแห่งแรก ภาควิชาจุลชีววิทยา อยู่ที่ตึกพยาธิวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (อ่านต่อ)
ปรัชญา :
      การศึกษาด้านจุลชีววิทยาและโรคติดเชื้อ เพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ
วิสัยทัศน์ :
      มีความเป็นเลิศทางจุลชีววิทยา และโรคติดเชื้อทางสาธารณสุขและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ปณิธาน:
      ผลิตนักจุลชีววิทยาสาธารณสุขให้เป็นปัญญาของแผ่นดิน
พันธกิจ :
      ผลักดันการเป็นภาควิชาจุลชีววิทยาชั้นนำด้านการศึกษาการวิจัยและบริการวิชาการทางจุลชีววิทยาสาธารณสุขบนพื้นฐานระบบ
ธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของชุมชน

 

  

หลักสูตร
หลักสูตร ปร.ด.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแผ่นพับ
หลักสูตร วท.ม.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น ๕ อาคารเทพนม เมืองแมน
อ่านกำหนดการ
เสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ ๔
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง ๖๕๑๑ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร ๖) ชั้น ๕ ภาควิชาจุลชีววิทยา
อ่านกำหนดการ

 

ภาพข่าวกิจกรรม
3 ตุลาคม 2560
ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมแสดงความยินดีคณบดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 กันยายน 2560
งานแสดงความยินดีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาประจำปี 2559
26 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ปีการศึกษา 2560
9 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับผู้แทนจาก International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
อ่านรายละเอียด
18 เมษายน 2560  
งานแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ภาพกิจกรรม
Knowledge management (KM) ครั้งที่ 4
เรื่อง "เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ"
โดย ศาตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล
อ่านรายละเอียด