ประวัติภาควิชาจุลชีววิทยา

ประวัติภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มดำเนินการปีเดียวกันกับการตั้งคณะ สาธารณสุขศาสตร์ในปี พ.ศ. 2491 ที่ทำงานแห่งแรกภาควิชาจุลชีววิทยา อยู่ที่ตึกพยาธิวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หลังจากนั้นได้ย้ายภาควิชาไปที่ตึกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2493 ภาควิชาจุลชีววิทยาซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าแผนกไมโครไบโอโลยี ได้ย้ายจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ปัจจุบัน อาจารย์ของแผนกในขณะนั้น คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงไพยรัตน์ คุณะเกษมได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้กลับมาทำการศึกษาวิจัยในด้าน Tissue culture ซึ่งนับได้ว่าเป็นคนแรกที่ทำงานด้านนี้ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัตเป็นหัวหน้าแผนกไมโครไบโอโลยี ในพ.ศ. 2499 มีการระบาดโรคไข้เลือดออกที่ประเทศฟิลิปปินส์  และก่อนหน้านี้ได้มีการระบาดของไข้เลือดออกที่เกาะกวมในปี พ.ศ. 2497  ต่อมาปี พ.ศ. 2501 จึงได้มีการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส  ยามะรัต ได้ติดต่อกับ Mr.Lay Master ซึ่งเป็น Medical Public Health Officer, USOM และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัส ขอให้ติดต่อ Dr. William Mc. D. Hammon ซึ่งเป็น Epidemiologist ของ School of Public Health, Pittsburgh และยังได้ส่งเลือดของคนไข้โรคไข้เลือดออกไปให้ Dr. Hammon วินิจฉัยด้วย  ในขณะเดียวกันได้เชิญ Dr. Hammon มาสอบสวนโรคในประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เป็น Head Quarter ในการศึกษาวิจัยไข้เลือดออก จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2517 Professer Dr. Scott B. Halstead เดินทางมาจาก Walter Read Army Institue of U.S.A. เพื่อหาสถานที่ทำวิจัยไวรัส ได้เลือกแผนกไมโครไบโอโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถานที่ทำวิจัยไวรัส ซึ่งเป็นการเริ่มต้นความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเป็นครั้งแรกของแผนกไมโครไบโอโลยี

พ.ศ. 2515 ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส ยามะรัต เป็นหัวหน้าแผนกไมโครไบโอโลยีและคณบดี  ได้ส่งเสริมอาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และอาจารย์ในแผนกไมโครไบโลยีไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำนวนมากมาย ด้วยความสามารถของศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัต ท่านเป็นตัวจักรสำคัญทำให้ Rockefeller Foundation ได้ให้เงินช่วยเหลือแก่แผนกไมโครไบโอโลยี  นำไปใช้ในการสร้างตึกไวรัสพร้อมทั้งอุปกรณ์ในห้องทดลอง  ในปีพ.ศ. 2512 แผนกไมโครไบโอโลยีเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาไมโครไบโอโลยี และเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาจุลชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2528 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกานดา วัฒโนภาส ได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2540 ได้ปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฯ ให้เหมาะสมรัดกุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาทางสาธารณสุขยิ่งขึ้น และได้ขยายงานวิจัยกว้างขวางออกไปในด้านต่างๆ มากขึ้น
รายนามหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาจากอดีต ถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์ นพ. จรัส ยามะรัต 

  พ.ศ. 2449-2512

2. ศาสตราจารย์ พญ. ไพยรัตน์  คุณะเกษม

พ.ศ. 2512-2525

3. รองศาสตราจารย์ พญ. กานดา วัฒโนภาส 

พ.ศ. 2525-2540

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อรษา สุตเธียรกุล 

พ.ศ. 2540-2544

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ  จรรยาสัณห์   

พ.ศ. 2544-2548

6. รองศาสตราจารย์ พญ. กนกรัตน์ ศิริพานิชกร  

พ.ศ. 2548-2550

7. รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์  

พ.ศ. 2550- 2557

8. รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล   

พ.ศ. 2557-  ปัจจุบัน