งานแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล
              เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย