ติดต่อภาควิชา

       

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 6 ชั้น 5,  420/1  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-3548528 (เบอร์ตรง) / 02-3548543-9 ต่อ 6504/6514
โทรสาร. 02-354 8538

Facebook : Microbiology Phmu