ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

                                 ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ ๒

ในหัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๖๕๑๑ อาคาร ๖ ชั้น ๕ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       

 

 

 

 

 

 

าวย้อนหลัง