หลักสูตรที่เปิด

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (กลุ่มจุลชีววิทยา)

ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
     ชื่อย่อ : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ประยุกต์ความรู้และทักษะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัยด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
3. วางแผน บริหารจัดการ และแก้ปัญหาทางสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดอย่างมีระบบ
4. บูรณาการองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับผู้อื่นในการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อ
5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันสมัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

 

 

    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

 

    หมวดวิชาแกน

8

หน่วยกิต

    หมวดวิชาบังคับ

13

หน่วยกิต

    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

    วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

    รวมไม่น้อยกว่า

39

หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์
3. นักวิชาการวัคซีน/ นักวิชาการสาธารณสุข
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Public Health Microbiology (International Program)

ชื่อปริญญา
     ชื่อภาษาไทย : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (จุลชีววิทยาสาธารณสุข)
     ชื่อย่อ : ปร.ด. (จุลชีววิทยาสาธารณสุข)
     ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program (Public Health Microbiology)
     ชื่อย่อ : Ph.D. (Public Health Microbiology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และแก้ปัญหาทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ โฮสต์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2. สร้างนวัตกรรมงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยบูรณาการองค์ความรู้ ด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข
3. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันสมัย
4. มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานทางวิชาการและการวิจัย
5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันสมัย

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2. สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี

 

    หมวดวิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

18

หน่วยกิต

    วิทยานิพนธ์

48

หน่วยกิต

    รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

2) สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท

 

    หมวดวิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

    วิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

    รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า

48

หน่วยกิต