หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
(กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา)

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด                          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   เป็นต้นไป คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔                        สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม     :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)                                                                            ชื่อย่อ                  :   วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)                                                             

ปรัชญาของหลักสูตร
         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำในการวางแผน จัดการด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มีความเชี่ยวชาญสามารถสร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัย สามารถประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากร
๑. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
           เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
๑.๑    ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒         ใช้ความรู้ ทักษะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัยด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  
๑.๓     วางแผน บริหารจัดการ และแก้ปัญหาทางสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดอย่างเป็นระบบ
๑.๔     บูรณาการองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับผู้อื่นในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
๑.๕     สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

 

นักศึกษาที่รับในแต่ละปีการศึกษา
           รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
            ๒.๑   สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ จุล ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต
๒.๒  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒.๓   ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
๓.  โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
     ๓.๑   หลักสูตร
            ๓.๑.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
            ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร
                       จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒  ดังนี้
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                        ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน                                   ๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ                               ๑๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                 ๖ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                    ๑๒ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า                                ๓๙ หน่วยกิต
            ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร               
                          ๑)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต
                               นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสาธารณสุข และโรคติดเชื้อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน ในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๓ รายวิชา ไม่เกิน ๗ หน่วยกิต

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

           สศจว    ๕๐๐    จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข ๑          ๒ (๒-๐-๔)
           สศอช    ๕๐๒    การสาธารณสุขใหม่                                            ๓ (๓-๐-๖)
           สศปว    ๕๐๓    ปรสิตวิทยาขั้นหลักมูล                                         ๒ (๑-๒-๓)
                         ๒)  หมวดวิชาแกน   ๘ หน่วยกิต
           สศรบ    ๖๐๒    หลักวิทยาการระบาด                                          ๓ (๒-๒-๕)
           สศชส    ๖๐๒    ชีวสถิติ ข                                                       ๓ (๓-๐-๖)
           และเลือก ๑ รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
           *สศบส ๖๐๑    การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป                      ๒ (๒-๐-๔) หรือ
           *สศสษ ๖๒๐    สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                         ๒ (๒-๐-๔) หรือ
           *สศคร   ๖๖๓    พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย      ๒ (๒-๐-๔)
                        ๓)  หมวดวิชาบังคับ  ๑๓ หน่วยกิต
           สศจว    ๖๑๑    จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข ๒      ๓ (๓-๐-๖)
           สศปว    ๖๒๗    ปรสิตวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง                            ๓ (๓-๐-๖)
           สศรบ    ๖๐๔    วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด ๑           ๓ (๒-๒-๕)      
           สศคร    ๖๑๑    วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในงานด้านโรคติดเชื้อและ    ๒ (๑-๒-๓)
                               วิทยาการระบาด                                                       
                            *   รายวิชาใหม่
           สศคร    ๖๑๘    การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อ                             ๒ ๑-๒-๓)
                            ๔)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต
                                นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก จำแนกเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในกลุ่มวิชา ดังนี้
       รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
            สศจว   ๖๐๑    จุลชีววิทยาขั้นหลักมูล                                         ๓ (๒-๒-๕)
            สศจว   ๖๐๒    นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ    ๓ (๓-๐-๖)
            สศจว   ๖๐๔    วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นหลักมูล                                   ๓ (๓-๐-๖)
            สศจว   ๖๑๐    จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมประยุกต์                            ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๑๒    วิธีการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน    ๓ (๑-๔-๔)
                               สาธารณสุข            
            สศจว   ๖๑๓    สัมมนาโรคติดเชื้อ                                              ๒ (๒-๐-๔)      
            สศจว   ๖๑๔    การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ                        ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๑๗    วิธีการทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันด้านสาธารณสุข    ๒ (๑-๒-๓)
            สศจว   ๖๑๘    สุขภาพและการเดินทาง                                       ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๒๐    การตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลด้านจุลชีววิทยา       ๒ (๑-๒-๓)
            สศจว   ๖๒๑    การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อระดับโลก            ๒ (๒-๐-๔)      
            สศจว   ๖๒๒    สัมมนาโรครับจากสัตว์                                        ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๒๓    การประยุกต์เทคโนโลยีวัคซีนในงานสาธารณสุข    ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๒๕    วิธีการระดับโมเลกุลด้านโรคติดเชื้อ                      ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๒๗    วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ                             ๒ (๒-๐-๔)                
            สศจว   ๖๓๒    การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา                ๒ (๒-๐-๔)
            สศจว   ๖๙๕    การศึกษาพิเศษ                                                ๒ (๑-๒-๓)
                   นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ  ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
                         ๕) วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
                             นักศึกษาเลือกลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จำแนกตามกลุ่มวิชา ดังนี้
                            ๕.๑ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
            สศจว   ๖๙๘    วิทยานิพนธ์                                                     ๑๒ (๐-๔๘-๐)   

            ๓.๑.๔  โครงการวิจัยของหลักสูตร
                       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มุ่งเน้นการวิจัยดังนี้
                              ๑)  การวิจัยและพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบสืบพันธุ์  โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง โรครับจากสัตว์         โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
                             ๒)  การวิจัยและพัฒนาการเฝ้าระวังโรค วิทยาการระบาด การตรวจพิสูจน์ และวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน
                             ๓)  การวิจัยเป้าหมายของยาและการพัฒนายาสำหรับจุลชีพก่อโรค  กลไกการดื้อยา และการแพร่กระจายของยีนดื้อยา
                             ๔)  การวิจัยด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุขในอาหาร น้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
                               ๕)  การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม
                               ๖)  การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ และวัคซีน

            ๓.๑.๕  ความหมายของรหัสวิชา
                      ตัวอักษร ๔ หลัก   มีความหมายดังนี้
                     ตัวอักษร ๒ หลักแรก    เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
                                    สศ        หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์
                     ตัวอักษร ๒ หลักหลัง  เป็นอักษรย่อของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
                                    คร         หมายถึง การสอนร่วมกันหลายภาควิชา
                                    จว         หมายถึง  ภาควิชาจุลชีววิทยา
                                    ชส         หมายถึง  ภาควิชาชีวสถิติ
                                    บส         หมายถึง  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
                                    ปว         หมายถึง  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
                                    รบ         หมายถึง  ภาควิชาระบาดวิทยา
                                    สษ         หมายถึง  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
                                    อช         หมายถึง  ภาควิชาอนามัยชุมชน
                     ตัวเลข   ๓   หลัก  คือ  ๕xx และ ๖xx  แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
             ๓.๑.๖   แผนการศึกษา  


ชั้นปีที่

ภาคฤดูร้อน

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต
สศจว ๕๐๐ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข ๑                 ๒(๒-๐-๔)
สศอช ๕๐๒ การสาธารณสุขใหม่                                               ๓(๓-๐-๖)
สศปว ๕๐๓ ปรสิตวิทยาขั้นหลักมูล                                            ๒(๑-๒-๓)
                                                                   รวม   ๗    หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชาแกน
สศรบ ๖๐๒  หลักวิทยาการระบาด                 ๓(๒-๒-๕)
สศชส ๖๐๒  ชีวสถิติ ข                               ๓(๓-๐-๖)
เลือก ๑ วิชา ใน ๓ วิชาต่อไปนี้
สศบส ๖๐๑ การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป    ๒(๒-๐-๔)
สศสษ ๖๒๐ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ     ๒(๒-๐-๔)
สศคร ๖๑๙  พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ     ๒อาชีวอนามัย  (๒-๐-๔)         
หมวดวิชาบังคับ
สศจว ๖๑๑  จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน     ๓สาธารณสุข ๒  (๓-๐-๖)            
สศปว ๖๒๗  ปรสิตวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง       ๓(๓-๐-๖)                   
                               รวม       ๑๔   หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
สศรบ ๖๐๔  วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการ       ๓(๒-๒-๕)
                 ระบาด ๑
สศคร ๖๑๑  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในงานด้าน       ๒(๑-๒-๓)
                 โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
สศคร ๖๑๘   การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อ         ๒(๑-๒-๓)
วิชาเลือก*     ไม่น้อยกว่า                             ๖   หน่วยกิต
                                  รวม                   ๑๓  หน่วยกิต

สศจว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์             ๑๒(๐-๔๘-๐) 
                               รวม       ๑๒   หน่วยกิต

 

            

             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต
              สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล  
 2.  รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล  
 3. อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ศรัณพฤฒิ        

อาจารย์ประจำหลักสูตร
               สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

 1. รองศาสตราจารย์ พญ. กนกรัตน์  ศิริพานิชกร
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา  กิตติกูล
 3. รองศาสตราจารย์พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  อุตรารัชต์กิจ
 5. อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ศรัณพฤฒิ

      อาจารย์ประจำ
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล    
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ  จรรยาสัณห์
 3. รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  ชะนะมา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  อุตรารัชต์กิจ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  ดีระพัฒน์
 7. อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ศรัณพฤฒิ
 8. อาจารย์ ดร. จิรพันธุ์  จันทร์จร
 9. อาจารย์ ดร. ชนม์ชนก  ถีถะแก้ว