หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Public Health Microbiology (International Program)

           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการอนุมัติหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๓๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย          ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาสาธารณสุข)
ชื่อย่อ :  ปร.ด. (จุลชีววิทยาสาธารณสุข)
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public Health Microbiology)           
ชื่อย่อ  : Ph.D. (Public Health Microbiology)

ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
       เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถ
       ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และแก้ปัญหาทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ โฮสต์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
       ๒. สร้างนวัตกรรมงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข
       ๓. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
       ๔. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้และมีความรับผิดชอบ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
           ในการปฏิบัติงานทางวิชาการและการวิจัย

นักศึกษาที่รับในแต่ละปีการศึกษา
       ๑) ผู้จบปริญญาตรี
       ๒) ผู้จบปริญญาโท
       ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
            สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสำเร็จการศึกษา
            หลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือหลักสูตรปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ โดยได้ระดับคะแนน
            เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรืออาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี
             บัณฑิตวิทยาลัย หรือ
๒) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท              สาขาวิชาชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรืออาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา              ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
๓) กำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และต้องการเปลี่ยนสถานภาพ              เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข นักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทมาแล้ว
             ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐              และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด              คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

       ๑) สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
       ๒) สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

       จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ดังนี้
       ๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
                  หมวดวิชาบังคับ                                    ๙    หน่วยกิต
                  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                ๑๕    หน่วยกิต
                  วิทยานิพนธ์                                         ๔๘    หน่วยกิต
                  รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า                      ๗๒   หน่วยกิต
       ๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
                  หมวดวิชาบังคับ                                    ๙    หน่วยกิต
                  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                 ๓    หน่วยกิต
                  วิทยานิพนธ์                                         ๓๖    หน่วยกิต
                  รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า                      ๔๘    หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑) หมวดวิชาบังคับ     
 สศจว ๖๒๔  จุลชีววิทยาสาธารณสุขขั้นสูง                     ๓ (๓-๐-๖)
สศจว ๖๓๑ สัมมนาการวิจัยขั้นสูงด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข     ๒ (๒-๐-๔)
 สศจว ๖๓๓  หัวข้อพิเศษด้านจุลชีววิทยาสาธารณสุข      ๒ (๒-๐-๔)
 สศจว ๖๓๗  การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา       ๒ (๒-๐-๔)
  ๒) หมวดวิชาบังคับ                   
สศจว ๖๓๔  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูงด้านสาธารณสุข                                    ๓ (๓-๐-๖)
 สศจว ๖๓๕  ชีวนิรภัย และชีวจริยธรรม                                                      ๒ (๒-๐-๔)
สศจว ๖๓๖  การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้จุลชีพ              ๒ (๒-๐-๔)

          นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่น ตามความสนใจของนักศึกษา และ/หรือโดยการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แนะนำต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สศคร ๖๑๑ ระเบียบวิธีในงานด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดในหมวดวิชาเลือกด้วย
        ๓) วิทยานิพนธ์
             สศจว ๖๙๙  วิทยานิพนธ์                                                                     ๔๘/๓๖ (๐-๑๔๔/๑๐๘-๐)

โครงการวิจัยของหลักสูตร
        ปัจจุบันหลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้
        ๑) การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางเลือดและเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อที่มีพาหะ
            โรคติดเชื้อสัตว์สู่คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย ไวรัส รา และโปรโตซัว
        ๒) การพัฒนาวิธีตรวจสอบ การวินิจฉัย และการเฝ้าระวังโรคด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยาโมเลกุล และชีวสารสนเทศ
        ๓) การวิจัยเป้าหมายของยาและการพัฒนายาสำหรับจุลชีพก่อโรค
        ๔) จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เช่น การปนเปื้อนของจุลชีพในอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
        ๕) เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสารโดยใช้จุลชีพ
        ๖) การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ การค้นหาแอนติเจน และการทดสอบแอดจูแวนท์ สำหรับการพัฒนาวัคซีน
        ๗) โรคที่มีพาหะนำโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา และโปรโตซัว โดยมีวัตถุึประสงค์เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัย การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
             ระบาดวิทยา และกีฏวิทยาทางสาธารณสุข
        ๘) โรคสัตว์สู่คนสาเหตุจากแบคทีเรีย ไวรัส รา และโปรโตซัว
        ๙) วิทยาการระบาดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตร
        ๑. ผศ.ดร.พรพรรณ ดีระพัฒน์      
        ๒. รศ.ดร.ชาญชุติ จรรยาสัณห์     
        ๓. รศ.ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์   
        ๔. อ.ดร.จิรพันธุ์  จันทร์จร            
        ๕. อ.ดร.ชนม์ชนก  ถีถะแก้ว                                                                                                                  
          

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  ดีระพัฒน์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล    
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชุติ  จรรยาสัณห์
  4. รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์
  6. รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  ชะนะมา
  7. อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ศรัณพฤฒิ
  8. อาจารย์ ดร. จิรพันธุ์  จันทร์จร
  9. อาจารย์ ดร. ชนม์ชนก  ถีถะแก้ว