บริการวิชาการ

การตรวจบริการทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 02 354 8528 ต่อ 108

1.
การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยา
  คุณภาพอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะสัมผัสอาหาร
  - Total plate count - Shigella
  - Total coliforms - Vibrio parahaemolyticus
  - Fecal coliforms - Vibrio cholerae
  - E. coli - Bacillus cereus
  - Campylobacter - Staphylococcus aureus
  - Salmonella - Clostridium perfringens
  คุณภาพอากาศ  
  - Total plate count (แบคทีเรีย,เชื้อรา)  
  - Specific pathogens  
  คุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม  
  - Legionella pneumoplila - ไวรัสโรตา
  - ไวรัสตับอักเสบ เอ - ไวรัสโปลิโอ
  - ไวรัสไข้หวัดนก  
2.
การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ
  - ไวรัสตับอักเสบ บี - โรคหัด
  - โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน  
3.
การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคด้วยวิธีระดับโมเลกุล
  - ไวรัสโปลิโอ - E. coli
  - ไวรัสโรตา - Salmonella
  - ไวรัสตับอักเสบ เอ - Vibrio cholerae
  - Vibrio parahaemolyticus - Mycobacterium tuberculosis