บุคลากร ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณาจารย์  
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา (Head of the Department)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฟ้า  อุตรารัชต์กิจ
Asst. Prof. Dr. Fuangfa Utrarachkij
B.Sc. (Medical Technology), M.Sc. (Public Health),
Ph.D. (Veterinary Medicine)
Research interest : Food Microbiology
Tel. 02-3548543-9 ext. 6512
E-mail: fuangfa.utr@mahidol.ac.th
Research

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล
Assoc. Prof. Pipat Luksamijarulkul
B.Sc. (Medical Technology), M.Sc. (Public Health)
Research interest : Microbial Risk Assessment and Infectious Diseases                               Prevention
Tel. 02-3548543-9 ext. 6513
E-mail: pipat.luk@mahidol.ac.th
Research
รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์
Assoc. Prof. Dr. Chakrit Hirunpetcharat
B.Sc. (Medical Technology), M.Sc. (Immunology), Ph.D. (Trop. Health)
Research interest : Immunology and Infectious Diseases
Tel. 02-3548543-9 ext. 6510
E-mail: chakrit.hir@mahidol.ac.th
Research
ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา  กิตติกูล
Prof. Dr. Leera Kittigul
B.Sc. (Medical Technology) Hons., Ph.D. (Microbiology)
Research interest : Food and Water Virology
Tel. 02-3548543-9 ext. 6508
E-mail: leera.kit@mahidol.ac.th
Research
รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  ชะนะมา
Assoc.Prof. Dr. Manee Chanama
B.Sc. (Medical Technology) Hons., M.Sc. (Biochemistry), Ph.D. (Biochemistry)
Research interest : Molecular Biology of Microbe for Natural Product as                                Antimicrobial
Tel. 02-3548543-9 ext. 6511
E-mail: manee.cha@mahidol.ac.th
Research
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  ดีระพัฒน์
Asst. Prof. Fuangfa Utrarachkij
B.Sc. (Medical Technology), M.Sc. (Tropical Medicine),
Ph.D. (Tropical Medicine)
Research interest : Microbiology and Molecular Genetics
Tel. 02-3548543-9 ext. 6510
E-mail: pornphan.dir@mahidol.ac.th
Research
อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์  ศรัณพฤฒิ
Lecturer Dr. Chayaporn Saranpuetti
B.Sc. (Biotechnology), M.Sc. (Biotechnology), Ph.D. (Applied Bioscience)
Research interest : Molecular Bilology, Biotechnology
Tel. 02-3548543-9 ext. 6508
E-mail: phchayaporn.sar@mahidol.ac.th
Research
อาจารย์ ดร.ชนม์ชนก  ถีถะแก้ว
Lecturer Dr. Chonchanok Theethakaew
B.Sc. (Microbiology), M.Sc. (Food Science and Microbiology),
Ph.D. (Infection and Immunity)
Research interest : Molecular Epidemiology, Bacterial Evolution
Tel. 02-3548543-9 ext. 6609
E-mail: chonchanok.the@mahidol.ac.th
Research
อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์  จันทร์จร
Lecturer Dr. Jiraphan Junjhon
B.Sc. (Medical Technology), D.S. (Microbiology)
Research interest : Structural and Molecular Virology of Dengue Virus
Tel. 02-3548543-9 ext. 6508
E-mail: jiraphan.juh@mahidol.ac.th
Research
อาจารย์ ดร.พีรยา  เอกจริยาวัฒน์
Lecturer Peeraya Ekchariyawat
B.Sc. (Biology), M.Sc. (Microbiology), Ph.D. (Microbiology)
Research interest : Immunology and Infectious Diseases
Tel. 02-3548543-9 ext. 6510
E-mail: peeraya.ekc@mahidol.ac.th
Research
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative Officer
 
เลขานุการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
(Secretary)

นางสาวณัฐภัสสร  ศรีคง
Miss Natphatsorn Srikhong
B.A. (General Management), M.A (Social Development)
Tel. 02-3548543-9 ext. 6504, 6514
E-mail: natphatsorn.sri@mahidol.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
Scientis
t
 
นางสาวกรรณิการ์  ป้อมบุบผา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
Miss Kannika Pombubpa (Senior Professional)
B.Sc. (Biology), M.Sc. (Public Health)
Tel. 02-3548543-9 ext. 2503, 2504
E-mail: kannika.pom@mahidol.ac.th
นางสาวหนึ่งหทัย  สุภา
Miss Neunghatai Supha
B.Sc. (Applied Biology), M.Sc. (Public Health)
Tel. 02-3548543-9 ext. 2503, 2504
E-mail: neunghatai.sup@mahidol.ac.th
นางสาวยุวรรณดา  ทองพานิช
Miss Yuwanda Thongpanish
B.Sc. (Applied Biology)
Tel. 02-3548543-9 ext. 2503, 2504
E-mail: yuwanda.tho@mahidol.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
Laboratory Staff
 
นายสืบพงศ์  นิรันด์พันธ์
Mr. Suebpong Nirunpan
Tel. 02-3548543-9 ext. 2501
E-mail: suebpong.nir@mahidol.ac.th