บุคลากร

หัวหน้าภาควิชา
 

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Hons., ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
โทรศัพท์ภายใน: 6512
E-mail: leera.kit@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณาจารย์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. ชาญชุติ จรรยาสัณห์
วท.บ. (สัตวศาสตร์), สพ.บ., M.P.H. (Urban H.),
Ph.D. (Med. Sci.), บธ.ม. (การจัดการ)
โทรศัพท์ภายใน: 6508
E-mail: charnchudhi.cha@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
โทรศัพท์ภายใน: 6513
E-mail: pipat.luk@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), M.Sc. (Immunology), Ph.D. (Trop. Health)
โทรศัพท์ภายใน: 6510
E-mail: chakrit.hir@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี ชะนะมา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Hons., M.Sc. (Biochemistry), Ph.D. (Biochemistry)
โทรศัพท์ภายใน: 6511
E-mail: manee.cha@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), Ph.D. (Veterinary Medicine)
โทรศัพท์ภายใน: 6510
E-mail: fuangfa.utr@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ดีระพัฒน์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Trop. Med)
โทรศัพท์ภายใน: 6510
E-mail: pornphan.dir@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), M.Sc. (Biotechnology), Ph.D. (Applied Bioscience)
โทรศัพท์ภายใน: 6508
E-mail: phchayaporn.sar@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ด. (จุลชีววิทยา)
โทรศัพท์ภายใน : 6508
E-mail: jiraphan.juh@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ชนม์ชนก ถีถะแก้ว
วท.บ. (จุลชีววิทยา), M.Sc. (Food Science and Microbiology),
Ph.D. (Infection and Immunity)
โทรศัพท์ภายใน : 6609
E-mail: chonchanok.the@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์
วท.บ. (ชีววิทยา), M.Sc. (Microbiology),
Ph.D. (Microbiology)
โทรศัพท์ภายใน : 2504
E-mail: peeraya.ekc@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์
 

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
โทรศัพท์ภายใน: 2503, 2504
E-mail: kannika.pom@mahidol.ac.th

นางสาวหนึ่งหทัย สุภา
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
โทรศัพท์ภายใน: 2503, 2504
E-mail: neunghatai.sup@mahidol.ac.th

นางสาวยุวรรณดา ทองพานิช
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
โทรศัพท์ภายใน: 2503, 2504
E-mail: yuwanda.tho@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นางสาวณัฐภัสสร ศรีคง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
โทรศัพท์ภายใน: 6504, 6514
E-mail: natphatsorn.sri@mahidol.ac.th

นางสาวสุนิสา คำบุญศรี
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ภายใน: 6504, 6514
E-mail: sunisa.kub@mahidol.ac.th

พนักงานห้องทดลอง
 

นายสืบพงศ์ นิรันด์พันธ์
โทรศัพท์ภายใน: 2501
E-mail: suebpong.nir@mahidol.ac.th