ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 

การนำเสนอผลงาน
  
  • 2554
  • 2553
  • 2552
  • 2551
  • 2550
ลำดับที่
ชื่อผู้นำเสนอ
ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
สถานที่
1

ศิริพร คงสร้อย, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ, มาลิน จุลศิริ, อรษา สุตเธียรกุล

การคัดเลือก Salmonella Typhimurium สายพันธุ์ที่ดื้อต่อ ciprofloxacin ในหลอดทดลองหลังจากสัมผัสยาที่ระดับความเข้มข้นตกค้างในสิ่งแวดล้อม การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 20 ม.มหิดล ศาลายา 2-3 กุมภาพันธ์ 255
2
รุจิรดา ช้างขวัญยืน, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ, อรษา สุตเธียรกุล
การศึกษาคุณลักษณะของยีนควบคุมปัจจัยก่อโรค type III secretion system และ class 1 integron ใน Vibrio parahaemolyticus ที่แยกตัวอย่างกุ้ง น้ำ และอุจจาระ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 20 ม.มหิดล ศาลายา 2-3 กุมภาพันธ์ 2554
3
นันทวรรณ ฤกษ์งาม, ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ, พักตร์พิมล มหรรณพ, จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในขณะติดเชื้อมาลาเรียระยะในเลือดด้วยการให้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ MSP19 และ CpG oligodeoxynucleotide ในหนูทดลอง การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 20 ม.มหิดล ศาลายา 2-3 กุมภาพันธ์ 2554
4
ภูชิยา สุวรรณโชติ, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, กนกรัตน์ ศิริพานิชกร, ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ, อรษา สุตเธียรกุล
การจำแนกเชื้อ Vibrio cholerae ในตัวอย่างน้ำจากตลาดน้ำสองแห่ง, กรุงเทพมหานคร การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 20 ม.มหิดล ศาลายา 2-3 กุมภาพันธ์ 2554
5
Chabaprai saosuwan, Charnchudhi chanyasanha, Monaya ekgatat, Dusit sujirarat
Serological Assessment of Goat Farmers and Brucellosis Contacts in Central Regionof Thailand The 5th Internatiional Public Health Conference; Miracle Grand Hotel, Bangkok: April, 28-29, 2011
6
Nipawit karnbunchob, Charnchudhi chanyasanha, Dusit sujirarat, Supachai pitikultang, Wimol petkanchanapong
Seroprevalence of Leptospirosis and Associated Factors among Persons who Work in Contact with Stray Gogs at Bangkok Metropolitan Administration Dog shelters
The 5th Internatiional Public Health Conference; Miracle Grand Hotel, Bangkok: April, 28-29, 2011
7
Thanutsapa thanadachakul, Charnchudhi chanyasanha, Malinee chittaganpitch, Supachai pitikultang
Gene Cloning Specific Target gene of Influenza A and B to generate a Standard Curve use of the Quantitative Real time RT-PCR Assay The 5th Internatiional Public Health Conference; Miracle Grand Hotel, Bangkok: April, 28-29, 2011
8
พัชนี พัฒราช, ศุภชัย ปิติกุลตัง, ชาญชุติ จรรยาสัณห์
เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสและเชื้อชนิดที่ดื้อยาเมทธิซิลลินในผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่อของโรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน และปราณบุรี การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. 28-29 เมษายน 2554
9
Pichet Ruenchit, Fuangfa Utrarachkij, Kanokrat Siripanichgon, Pornphan Diraphat
Impact of Microen vironment on the Entry into the Viable but Non-Culturable State and In Vitro Resuscitation of Vibrio cholerae The 5th Internatiional Public Health Conference; Miracle Grand Hotel, Bangkok: April, 28-29, 2011
10
ณัฐกฤตา เอี่ยมประดิษฐ์, พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, พิศิษฐ์ วัฒนาสมบูรณ์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บนหน้ากากผ้าปิดปาก-จมูก ที่ผ่านการใช้แล้วของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. 28-29 เมษายน 2554
11
ภิษณี วิจันทึก, พรพรรณ ดีระพัฒน์, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, มารุต ตั้งวัฒนชุลีพร และจักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
Inhibitory effecto of Rafflesia kerrii Meijer extracts on free radical oxidation and inflammation การประชุมวิชาการระดับชาติ 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา; 6-7 กรกฎาคม 2554
ลำดับที่
ชื่อผู้นำเสนอ
ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
สถานที่
1 จักษุมน นครสุต, พรพรรณ ดีระพัฒน์, กนกรัตน์ ศิริพานิชกร, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ สิ่งแวดล้อมที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถป้องกันการเข้าสู่ภาวะศีลของ Vibrio cholerae ที่กระตุ้นด้วยความเย็น การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4; มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กทม. วันที่ 12 มีนาคม 2553
2 กาญจนา ช้างแก้ว, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, กนกรัตน์ ศิริพานิชกร, อรษา สุตเธียรกุล การดื้อยาของ Escherichia coli ที่แยกจากฟาร์มกุ้ง ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มีนาคม 2553
3 ฐิติลักษณ์ สว่างศรี, พรพรรณ ดีระพัฒน์, นพพร โหวธีระกุล, ลีรา กิตติกูล การพัฒนาวิธี reverse transcription-multiplex polymerase chain reaction สำหรับตรวจจีโนไทป์ของไวรัสโรตา กรุ๊ป เอ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มีนาคม 2553
4 ฐาปนีย์ ชูเหลือ, ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ, พักตร์พิมล มหรรณพ, จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ เชื้อตายด้วยฟอร์มาลินร่วมกับแอดจูแวนท์ CpG oligodeoxyneucleotide และ Montanide ชักนำให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลอง การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
5 โฉมศรี ชูช่วย, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์, ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ, อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ และอาคม ปาโส ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความไวในการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดการกลายพันธุ์ในผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง (Proceeding) ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 รร.สุนีย์ แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 24-27 มีนาคม 2553
6 ลาวัลย์ เอี่อมสะอาด, พรพรรณ ดีระพัฒน์, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, กนกรัตน์ ศิริพานิชกร Epidemiological characteristics of Acinetobacter baumannii infections at Pharmongkutklao Hospital The 7th National Seminar on Infection Control เมืองพัทยา จ. ชลบุรี วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553
7 Borthong J, Utrarachakij F, Assavanig A, Suthienkul O. Identification of Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, and Vibrio vulnificus by single tube multiplex polymerase chain reaction the 16th National Graduate Research Conference; ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มีนาคม 2553
8 Charnchudhi Chanyasanha, Ye Linn Phyo, Chaweewon Boonshuyar Dengue preventive behavior among caretakers in one township of yangon, Myanmar The 42nd APACPH Conference; Bali, Indonesia: November, 24-27, 2010
ลำดับที่ ผู้นำเสนอ ผลงานที่นำเสนอ สถานที่
1 Manee Chanama, Thaniya Wunnakup, Wanchai, De-Eknamkul, Suchart Chanama Kinetic Characterization of Geranylgeraniol-18-Hyolrexylax from Croton Stellatopilosus Ohba The 8th Joint Innovative Research in Nateral Products for Sustainable Development NRCT-JSPS, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. (3-4 ก.พ. 2552)
2 Janenarong Phoonmak, Fuangfa Utrarachkij, Apinya Assavanig, Adisak Bhumiratana, Orasa Suthienkul Antimicrobial Resistance of Salmonella Isolated from White Shrimp (Litopenaeus vannamei) and Water in Market, Phang-nga Province ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (12-13 ก.พ. 2552)
3 Kitwadee Rupprom, Pornphan Diraphat, Fuangfa Utrarachkij, Leera Kittigul* Comparison of Virus Concentration Methods Based On Whole Oysters and Digestive Tissues for Detection of Rotavirus and Norovirus in Oysters วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (9-10 มี.ค. 2552)
4 Napat Teiwvilai, Fuangfa Utrarachkij, Apinya Assavanig, Adisak Bhumiratana, Orasa Suthienkul Distributions of Vibrio spp. in Water Samples from Grow-out and Shrimp Waste Ponds, Phang-nga Province ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (12-13 ก.พ. 2552)
5 Luengkaw Koytrup, Fuangfa Utrarachkij, Apinya Assavanig, Adisak Bhumiratana, Orasa Suthienkul Distributions of Vibrio spp. in various parts of white shrimps (Litopenaeus vannamei ) from shrimp ponds ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (12-13 ก.พ. 2552)
6 Achiraya Siriphap, Fuangfa Utrarachkij, Apinya Assavanig, Adisak Bhumiratana, Orasa Suthienkul Antimicrobial Resistance of Vibrio parahaemolyticus Isolated from White Shrimp and Water Samples in Shrimp Farms, Phang-nga Province ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (12-13 ก.พ. 2552)
7 Chulaluk Totsatian, Pipat Luksamijarulkul, Pisit Vatanasomboon and Dusit Sujirarat Bacterial Qqality and Physical-Chemical Parameters Assessment of Tap Water from The water supply plant in Chacheongsao Province การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (13 มีนาคม 2552)
8 Uraporn Phumisantiphong Clonal Spread of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii in the Patients and Environment at BMA Medical College and Vajira Hospital การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี (20-24 ก.ค. 2552)
9 เกตุวดี จันอ้น, หนึ่งหทัย สุภา, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ ประสิทธิภาพการล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจลและคลอเฮกชิคันคลูโคนต 4% การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 เทคนิคการแพทย์กับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2552)
10 Yuvadee Mahakunkijcharoen, Sunisa Malijunbua, Chakrit Hirunpetcharat, Buncherd Euncherd Eampokalap, Srisin Khusmith Protein heterogeneity in intra-species of Aeromonas spp. and their genus-specific antigen he 14th Annual Symposium of Protein Society of Thailand สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร (26-28 สิงหาคม 2552)
11 Manee Chanama Discovery of actinomycetes isolated from Thai environment for producing novel bioactive compounds with antimicrobial activities: A case study of KtedoGen, Chulalongkorn University and ICS-UNIDO Networking Design and Discovery of Drugs against HIV, Dengue Fever and Avian Influenza, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok (4-6 พฤษภาคม 2552)
12 Manee Chanama, Thaniya Wunnakup, Wanchai, De-Eknamkul, Suchart Chanama Effects of carbon monoxide and cytochrome P450 inhibitors on Croton stellatopilosus Ohba geranylgeraniol-18-hydroxylase activity TERPNET 2009, 9th International Meeting: Biosynthesis and Function of Isoprenoids in Plants, Microorganisms and Parasites, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น (25-29 พฤษภาคม 2552)
13 Chanchudhi Chanyasanha, Wiraphatsara Kaewket, Monaya Ekgatat, Dusit Sujirarat, Teerasak Chuknum Prevalence of Positive Brucella Melitensis Antibody and Associated Factors in Goats in Kanchanaburi Province, Thailand. The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 (2nd FASAVA 2009) BITEC Hall, Bangkok Thailand (3-5 November 2009)
14 Chanchudhi Chanyasanha, Wiraphatsara Kaewket, Monaya Ekgatat, Dusit Sujirarat, Teerasak Chuknum, Unchalee Tansupasiri Brucella Melitensis Antibody Prevalence in Goat Farmers Who Had Contact with Infected Animals in four Districts of Kanchanaburi Province, Thailand The 41st Conference of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (41st APACPH) Taipei, Taiwan (3-6 December 2009)
15 Pornpong Sutthirak, Saree Boonprasop, Orasa Suthienkul, Saovanee Dharmsthiti Microbiological Quality of Oyster (Crassostrea Belcheri) During Storage at Various Conditions The 11th Asean Food conference 2009 "Food Science and Thechnology: Innovative Approaches and Opportunities for Global Market" Banda Seri Begawan, Brunei Darussalam (Proceeding) (21-23 October 2009)
16 Pornpong Sutthirak, Orasa Suthienkul Presence of Vibrio parahaemolyticus and V.vulnificus in oyster (Crassostrea belcheri), seawater and plankton form Ban Don Bay , Suratthani Province. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9 รร.ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ประเทศไทย (15-17 ต.ค. 2552)
17 Changkaew K., Utrarachkij F., Nakajima C., Suzuki Y., Suthienkul O. Characterization of Antimicrobial Resistance and Class 1 integrons in Escherichia Coli Isolated from White Shrimp (Litopenaeus Vannamei) and Water in Pnang - Nga Province, Thailand. The 77th Annual Meeting of Japanese Society of Bacteriology, Hokkaido Branch, Hokkaido University, Centenia Hall, Sapporo, Hokkaido, Japan (18 September 2009)
18 Manee Chanama, Monvalee Punlungka, Suchart Chanama Cross-Species Subunit complementation of Thymidylate Synthase Among Plasmodium Fallciparum, Human Host and Lactobacillus Casei Joint International Tropical Medicine Meeting 2009, Centera Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand (3-4 December 2009)
19 Nittaya Saengprajak, Suchart Chanama, Manee Chanama Cloning and Expression of Streptomyces Strain SMC31 Polyketide P450 Hydroxylase in Escherichia Coli. นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (27 พ.ย. 2552)
20 Chonchanok Theethakaew, Douglas M. Neil, Orasa Sutheinkul, and Robert L. Davies Molecular Evolution and Epidemiology of Vibrio parahaemolyticus isolated from seafood sources and clinical samples in Thailand The 3rd TAFT Conference, 15-18 September 2009, Copenhagen, Denmark

 

 

ลำดับที่ ผู้นำเสนอ ผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานที่
1 จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ Low dose-immune induction: Lesson learn from malaria The 24th National congress on Allergy and Immunology 2008 Bangkok, Thailand (May 15-16, 2008)
2 อรษา สุตเธียรกุล Characterization of Vibrio parahaemolyticus Isolated in Healthy Carriers by Using Serotyping, Biotyping and PCR fot Their Virulence Genes 8th International Meeting on Molecular Epidemiological Markers, Poland (14-17 May 2008)
3 อรษา สุตเธียรกุล Vacuolating Cytotoxin activity and cagA gene of Helicobacter pylori infection in Thailand 13th International Congress on Infectious Diseases Malaysia (19-22 June 2008)
4 จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ Single-dose immunization with a malaria vaccine homologue, P.yoelii MSP119 can induce protective immune response in mice การประชุมสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (20-22 ส.ค. 2551)
5 มณี ชะนะมา Improvement of Thin Layer Chromatography for Enzyme Assay of Geranylgeraniol 18 - Hydroxylax from Crorton stellatopilosus Ohba International Symposium for High Performance Thin-Layer Chromatotrophy Helsinki, Finland (11-13 June 2511)
6 ชาญชุติ จรรยาสัณห์ Factors associated with preventive behavior on dengue hemorrhagic fever among family leaders in one - sub - district of Bangkok, Thailand 13th International Congress on Infectious Diseases; Malaysia (June, 19-22, 2008)
7 ชาญชุติ จรรยาสัณห์ Life style and health behavior among foreigners in Bangkok การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (20-22 สิงหาคม 2551)
8 อรษา สุตเธียรกุล Characterization of Vibrio parahaemolyticus Isolated in Healthy Carriers by Using Serotyping, Biotyping and PCR fot Their Virulence Genes การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (20-22 สิงหาคม 2551)
9 อรษา สุตเธียรกุล Vacuolating Cytotoxin activity and cagA gene of Helicobacter pylori infection in Thailand การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (20-22 สิงหาคม 2551)
10 พรพรรณ ดีระพัฒน์ Vibrio cholerae EI Tor Specific Genes: The Fitness Facters การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ...เมธีอาวุโส สกว. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์บีช ชะอำ (16-18 ตุลาคม 2551)
11 จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ ELISA and ELISPOT The 25th National Congress on Allergy and Immunology 2008 Bangkok, Thailand (7-8 October, 2008)
12 มณี ชะนะมา Improvement of Thin Layer Chromatography for Enzyme Assay of Geranylgeraniol 18 - Hydroxylax from Crorton stellatopilosus Ohba จุฬาวิชาการ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย กทม. ไทย (26-30 พ.ค. 2511)
13 มณี ชะนะมา Catalytically active cross-species heterodimers of plasmodium thymidylate synthase In Keystone symposia on "Pathogenesis and Control of Emerging Infections and Drug-Resistant Organisms" Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok, Thailand (22-27 ตุลาคม 2551)
14 กนกรัตน์ ศิริพานิชกร Delay in treatment of pulmonary tuberculosis in Jawaharlal Nehru Medical College Hospital, Aligarh, India ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (20-22 สิงหาคม 2551)
15 จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ Characteristics of antigen recognized by 111E8-3G1, an Aeromonas-Genus specific monoclonal antibody The Joint International Tropical Medicine Meeting 2008 Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok Thailand (13-14 October 2008)
16 จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ Effective induction of protective immunity against blood-stage P.yoelii infection by single immunization with a recombinant P.yoelii MSP119 formulated with CpG ODN and Montanide ISA adjuvants in mice The Joint International Tropical Medicine Meeting 2008 Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok Thailand (13-14 October 2008)

 

 

ลำดับที่
ชื่อผู้นำเสนอ
ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
สถานที่
1 จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ Immunity and memory response to merozoite surface protein-1 (MSP-1), a subunit malaria vaccine candidate. The 23rd National Congress on Allergy and Immunology โดยสมาคมภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย โรงแรมเรดิสัน กทม. (29-30 มีนาคม 2550)
2 กาญจนา สุขศรี, ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ, จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ Production of monoclonal antibody to Aeromonas Veroniii. The 23rd National Congress on Allergy and Immunology โดยสมาคมภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย โรงแรมเรดิสัน กทม. (29-30 มีนาคม 2550)
3 Orasa Suthienkul A survey of food poisoning bacteria in environment of Thailand The 1st Thailand - Japan Joint Forum on Infectious Diseaese Bangkok, Thailand (29-30 มกราคม 2550)
4 Orasa Suthienkul Vibrio parahaemolyticus in food chain contamination JSPS Seminar 2007 Thailand-Japan Collaborative Research on infectious Disease and Related Areas Kyoto, Japan (4-5 March 2550)
5 Suphawita Chaladchalam*, Pornphan Diraphat, Fuangfa Utrarajkit, Orasa Suthienkul, Kanokrat Siripanichgon Molecular typing of Acinetobacter baumannii isolated from ventilator-associated pneumonia patients and environment at maharaj nakhon si thammarat hospital The fourth Central Asia regional Congress of the Medical women's international Association, and Thai Medical Women Association 'Women in Medicine: Contribution to society' Bangkok, Thailand (14-16 Jun 2007)
6 Apinya Panjangampatthana, Kannika Pombubpa, Yuthana Taweekate, Pornphan Diraphat, Kanokrat Siripanichgon, Supornvit Pungchitton, Hiroshi Ushijima, Leera Kittigul Detection of norovirus and rotavirus in environmental water samples in Thailand WaterMicro 2007 14th International Symposium on Health Related Water Microbiology The University of Tokyo, Japan (9-15 September 2007)
7 Orasa Suthienkul Enhancement of Legionella pneumophila Culture Isolation from Microenvironments by Macrophage Infectivity Potentiator (imp) Gene-Specific Nested Polymerase Chain Reaction WaterMicro 2007 14th International Symposium on Health Related Water Microbiology The University of Tokyo, Japan (9-15 September 2007)
8 Charnohudhi Chanyasanha Life Style and Health Behavior of Foreigner Travelers in Bangkok The 39 th Conference of the Asia-Pacific Academic Consortium of Public Health (APACPH); Kagawa Nutrition University, Saitama, Japan (22-25 November 2007)
9 พรพรรณ ดีระพัฒน์ Contribution of Vibrio cholerae EI Tor specific genes in environmental adaptation. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สมาคมไวรัสวิทยา โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กทม. (16 พ.ย. 2550)

 

 

 

 

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8528