News and Events :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีฯเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฯ

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายประมวลชัย เกตุขาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “Characterization and Molecular Epidemiology of Escherichia coli Isolated from Pork and Patients with Urinary Tract Infections in Thailand” โดยมี Professor Dr. Chie เป็นประธานกรรมการสอบฯ รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.อรษา สุตเธียรกุล, Professor Dr. Yasuhiko Suzuki และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 บุคคลากรและนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่ปีที่ 77 และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “What’s next….Thai Public Health” และเข้าร่วมออกบูธ “สดชื้น สดชื่น by Micro” ในกิจกรรม “Public Health Mahidol: Health and Fun Fair”

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรญา ศิริภาพ ศิษย์เก่าหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) และ ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัคจิรา กาญจนะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “Detection and Quantification of Rotavirus in Recycled Water and Sewage sludge using Reverse Transcription-Quantitative Polymerase Chain Reaction” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนยศ ศศิวิมลรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการ “Anti-cervical cancer effect of Cordyceps militaris extract”

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ รท.ธงทิว ไพเราะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “Molecular Characterization of norovirus in patients with acute gastroenteritis in Uttaradit province” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์อมร จิรชยเศรษฐ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) เนื่องในโอกาสสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “Molecular Epidemiology of Dengue and Chikungunya viruses in Patients Suspected with Dengue-like Illnesses in Nong Khai Province, Thailand” ภายใต้การให้คำปรึกษาโดย ผศ. ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ ผศ. ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

ภาควิชาจุลชีววิทยานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชา พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ ร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2567 “ย้อนยุควันวาน ฉลองสงกรานต์ สานสายใยราชพฤกษ์” ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภา เพ็ญวิจิตร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2567 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรประจำภาควิชาผู้ได้รับรางวัลเชิดชูผลงาน “We Proud of You Public Health Mahidol 2024” ประกอบด้วย
1.) บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2566: น.ส.ยุวรรณดา ทองพานิช
2.) Dean SARAWUT Award: สายวิชาการศ.ดร.ลีรา กิตติกูล
3.) งานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Top 10: รศ.ดร.มณี ชะนะมา
4.) บุคลากรสายวิชาการที่มีค่า h-Index ในฐานข้อมูลสากล scopus มากกว่า 10: ศ.ดร.ลีรา กิตติกูล, รศ.ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, ผศ.ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์
5.) อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ Q1: รศ.ดร.มณี ชะนะมา, ผศ.ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์, และ อ.ดร.ธนยศ ศศิวิมลรัตนา

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทวีทรัพย์ บุญยะมะลิ นักศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2567 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์อมร จิรชยเศรษฐ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาคพิเศษ) ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย "ระดับดีเด่น" สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง Occurence and molecular detection of dengue virus in patients presenting dengue-like symptoms in Nong Khai province, Thailand ภายใต้การให้คำปรึกษาโดย ผศ.ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์ และ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th KU KPS National Conference) วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ ผศ. ดร. จิรพันธุ์ จันทร์จร รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และร่วมขับร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวรรณดา ทองพานิช นักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพหรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรม งานแสดงความยินดีบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศ.ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร ผศ. ดร. สุคนธา ศิริ ประธานหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา รศ.ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กล่าวให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตทั้ง 12 คน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีมหาบัณฑิตจากภาควิชาจุลชีววิทยาทั้งหมด 4 คน

ฺBig Cleaning Day ประจำปี 2566

  22 กันยายน 2566

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรม "BIG Cleaning Day" ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2566 ของภาควิชาจุลชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ห้องปฏิบัติการของภาควิชาจุลชีววิทยา BSL-2 Bacteriology 2510 (รองศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ) และ BSL-2 Virology 2512 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพันธุ์ จันทร์จร เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ) เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐาน ESPReL จากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) โดยมีคุณอัญชุลี วัชรมุสิก เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร ปร.ด.จุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน (Tier 1) ประจำปี งบประมาณ 2566 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 6511 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ เป็น คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรรัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และบุคคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง 'รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล' คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาจุลชีววิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรภาควิชาฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แนวทางในการติดต่อประสานงานสำนักงานภาควิชาฯ รวมไปถึงระเบียบการเข้าปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยอย่างปลอดภัย

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพันธุ์ จันทร์จร อาจารย์ประจำภาควิชา ได้คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่สายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสในอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ตัวอย่าง” ของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 และได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563